Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ

Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z.z., môže byť v materskej škole umiestnené len dieťa, ktoré:

  1. je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
  2. neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
  3. nemá nariadené karanténne opatrenia

Zákonný zástupca predkladá pred prvým vstupom dieťaťa  do materskej školy a  vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako 5 kalendárnych dní  „vyhlásenie o bezinfekčnosti “,  ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň. / § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. /

Ospravedlnenie neprítomnosti detí s PPV

Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; Ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie „potvrdenia od lekára“. Zákonný zástupca predkladá ospravedlnenie dieťaťa s PPV po každej neprítomnosti dieťaťa  na výchovno – vzdelávacom procese. / tlačivo Ospravedlnenie /

Ďakujeme za pochopenie