Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ

Milí rodičia, 

rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní          5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

 Ospravedlnenie neprítomnosti detí s PPV

Pri absencii viac ako 7 dieťa s PPV po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí dieťa s PPV predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Zákonný zástupca predkladá ospravedlnenie dieťaťa s povinným predprimárnym vzdelávaním po každej neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese.

Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

Ďakujeme za pochopenie