Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Prijímanie detí

Podmienky a kritéria  prijímania detí do MŠ:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • prednostne – dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a patria do spádovej oblasti našej materskej školy podľa platného VZN,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a nedosiahlo školskú spôsobilosť, jeho zákonný zástupca požiada o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, / Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je predloženie: písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu /,
 • spravidla dieťa od troch do šesť rokov jeho veku.
 • na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch rokov veku.
 • výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov jeho veku na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky, má osvojené základné hygienické návyky a ak je voľná kapacita MŠ,
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozhodne o zaradení dieťaťa do MŠ riaditeľ školy, na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia poradenstva a prevencie,
 • Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka, ale aj v priebehu školského roka. / voľná kapacita /.

Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:

 • základné hygienické návyky (používanie WC – nepoužíva plienky, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky,);
 • samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka;
 • malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, zaviazať si šnúrky);
 • poznať si svoje veci;
 • malo by sa vedieť na určitý čas odlúčiť sa od rodičov.

Mgr. Ján Mišáni, riaditeľ MŠ

Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa do MŚ, Vyhlásenie

Usmernenie k prijímaniu detí do MŠ 2023-2024