Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Prijímanie detí

Podmienky a kritéria  prijímania detí do MŠ:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • prednostne – dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a patria do spádovej oblasti našej materskej školy podľa platného VZN,
 • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka
 • Dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a nedosiahlo školskú spôsobilosť, jeho zákonný zástupca požiada o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, / Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je predloženie: písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu /,
 • spravidla dieťa od troch do šesť rokov jeho veku.
 • Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov jeho veku na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky, má osvojené základné hygienické návyky a ak je voľná kapacita MŠ.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozhodne o zaradení dieťaťa do MŠ riaditeľ školy, na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.
 • Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka, ale aj v priebehu školského roka. / voľná kapacita /.
 • Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
  jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
  jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
  vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením ).
  Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti vyplnia /predložia riaditeľovi školy ( je súčasťou žiadosti o MŠ).

Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:

 • základné hygienické návyky (používanie WC – nepoužíva plienky, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky,);
 • samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka;
 • malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, zaviazať si šnúrky);
 • poznať si svoje veci;
 • malo by sa vedieť na určitý čas odlúčiť sa od rodičov.

Mgr. Ján Mišáni, riaditeľ MŠ

Žiadosť_o_prijatie do MŠ 2024,_Vyhlásenie_

Usmernenie k prijímaniu detí do MŠ 2024