Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Prijímanie detí

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.

Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zákonnými podmienkami na prijatie dieťaťa do materskej školy v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deklarujú, že na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré:

  • dovŕšili piaty rok veku (je povinné plnenie povinnej školskej dochádzky),
  • majú odloženú povinnú školskú dochádzku,
  • majú dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Usmernenie k prijímaniu detí do MŠ