Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Prijímanie detí

Podmienky prijímania detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákonné podmienky (§ 59 ods.1 a 2  školského zákona):

a) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“) a ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, /§ 28a ods. 1 školského zákona /.

b) deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu / § 28a ods. 3 školského zákona /.

 Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy:                           (§ 59 ods.2 školského zákona)

a) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. (predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania),

b) na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch rokov veku. Deti, ktoré dovŕšia 5 rokov,                4 a 3 roky a ktoré doposiaľ neboli prijaté do inej materskej školy v Kysuckom Novom Meste, v závislostí od voľnej kapacity MŠ,

c) prednostne sa prijímajú súrodenci  detí, ktoré už materskú školu navštevujú ,

d) výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, materskej školy, ak dieťa má osvojené základné hygienické, sebaobslužné, stravovacie návyky a základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou a vrátane kapacitných možností MŠ.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozhodne o zaradení dieťaťa do MŠ riaditeľ školy, na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka. Priebežne, počas školského roka, sa deti prijímajú vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Usmernenie k prijímaniu detí do MŠ 2022-2023