Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Poplatok za stravovanie

Úhradu za stravu detí a finančné limity na potraviny na výrobu jedál v zariadeniach školského stravovania určuje mesto Kysucké Nové Mesto VZN č. 11/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania pri základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto.

Finančný príspevok od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo je podľa zvoleného finančného pásma bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov na jeden deň.

Od 01.01.2023 vstúpilo do platnosti VZN  č. 11/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto. Výška poplatkov za stravu sa mení nasledovne:

Výška poplatku za celodennú stravu – 2,20,-€, z toho:

  • desiata    – 0,50,-€
  • obed        – 1,20,-€
  • olovrant  – 0,40,-€
  • režijné náklady – 0,10,-€

Príspevok 44,-€ na mesiac uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a  je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona.

Príspevok na režijné náklady je vo výške 0,10,-€ na jedno hlavné jedlo v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Kysucké Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 16.03.2017. Tento príspevok sa uhrádza spolu s príspevkom na nákup potravín a je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a stolovania.

Výška príspevku za stravu detí v materskej škole s právnou subjektivitou je 2,20,-€ na deň v rátane režijných nákladov.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť poplatok najneskôr do 25. dňa v mesiaci na účet:

  • Kmeňové pracovisko: IBAN: SK42 0200 0000 0016 3235 1954
  • Elokované pracovisko: IBAN: SK68 0200 0000 0038 5825 3651

Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje


Zmena poplatku za stravovanie pre predškolákov od 01.05.2023

Desiata +obed +olovrant       2,10 €/0,10 € réžia = 2,20 €

Dotácia na stravu od 01.05.2023:                               -1,40 €

Zálohová platba rodiča na mesiac:    0,80 € x 20 dní  = 16,00 €

Poberanie daňového bonusu nie je od 01.05. 2023 prekážkou pri požiadaní o dotáciu na stravu pre predškoláka. Takže môžete poberať oboje.

Stravné: Dotácia: Doplatok rodiča
Desiata: 0,50 € -0,20 € 0,30 €
Obed: 1,20 € -1,20 € 0,00 €
Olovrant: 0,40 € -0,00 € 0,40 €
Režijné náklady: 0,10 € -0,00 € 0,10 €
Spolu: 2,20 € -1,40 € 0,80 €

Rodičia detí, ktoré sú mladšie a majú nízky príjem- životné minimum alebo sú v HN, môžu požiadať o dotáciu tiež, po predložení  potvrdenia z ÚPSVaR.  Prosím rodičov, aby v tomto prípade predkladali potrebné doklady včas.V prípade nevrátenia návratky, hradí rodič stravné v plnej výške.


Preplatky zo stravy: Preplatky zo stravy v školskej jedálni pri MŠ Komenského sa vracajú vždy raz ročne a to v období, keď sa skončí letná prevádzka , t.j. v mesiaci júl až august, v danom roku. Rodič si môže preplatok vyžiadať aj hocikedy počas roka, napr. pri dlhodobej neprítomnosti /liečenie, iné prekážky,…/,  kôli ktorým dieťa nenavštevovalo materskú školu a vznikol mu preplatok. Ďakujeme za pochopenie.

  • V prípade nejasností, kontaktujte vedúcu ŠJ / Mária Koptáková- 041/4212704/
  •   email: skolskajedalenkomenskeho.knm@gmail.com

Ďakujeme za pochopenie


Denné  nahlasovanie

Denné  nahlasovanie detí na stravu prebieha u pani učiteliek v triede do 08.00hod., z tohto dôvodu je potrebné, aby deti prihádzali do MŠ v časovom predstihu, inak dieťaťu nezabezpečíme stravu!

V prípade oneskorenia kontaktujte včas vedúcu školskej jedálne. Ak nie je dieťa prítomné  v materskej škole, strava sa  mu  nezapočítava. To znamená, že netreba dieťa zo stravy odhlasovať, pokiaľ je choré.Výnimka platí len cez prázdniny, keď sú deti záväzne prihlásené na pobyt počas prázdnin.

Kmeňové pracovisko: 041/421 27 04

EMAIL: skolskajedalenkomenskeho.knm@gmail.com

Elokované pracovisko: 0903 902 341

EMAIL: skolskajedalenlehota.knm@gmail.com

Ďakujeme