Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Poplatok za stravovanie

Úhradu za stravu detí a finančné limity na potraviny na výrobu jedál v zariadeniach školského stravovania určuje mesto Kysucké Nové Mesto VZN č. 11/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania pri základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto.

Finančný príspevok od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo je podľa zvoleného finančného pásma bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov na jeden deň.

Od 01.01.2023 vstúpilo do platnosti VZN  č. 11/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto. Výška poplatkov za stravu sa mení nasledovne:

Výška poplatku za celodennú stravu – 2,20,-€, z toho:

  • desiata    – 0,50,-€
  • obed        – 1,20,-€
  • olovrant  – 0,40,-€
  • režijné náklady – 0,10,-€

Príspevok 44,-€ na mesiac uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a  je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona.

Príspevok na režijné náklady je vo výške 0,10,-€ na jedno hlavné jedlo v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Kysucké Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 16.03.2017. Tento príspevok sa uhrádza spolu s príspevkom na nákup potravín a je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a stolovania.

Výška príspevku za stravu detí v materskej škole s právnou subjektivitou je 2,20,-€ na deň v rátane režijných nákladov.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť poplatok najneskôr do 25. dňa v mesiaci na účet:

  • Kmeňové pracovisko: IBAN: SK42 0200 0000 0016 3235 1954
  • Elokované pracovisko: IBAN: SK68 0200 0000 0038 5825 3651

Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje


Zmena poplatku za stravovanie od 01.05.2023

Desiata +obed +olovrant       2,10 €/0,10 € réžia = 2,20 €

Dotácia na stravu od 01.05.2023:                               -1,40 €

Zálohová platba rodiča na mesiac:    0,80 € x 20 dní  = 16,00 €

Poberanie daňového bonusu nie je od 01.05. 2023 prekážkou pri požiadaní o dotáciu na stravu pre predškoláka. Takže môžete poberať oboje.

  Stravné: Dotácia: Doplatok rodiča
Desiata: 0,50 € -0,20 € 0,30 €
Obed: 1,20 € -1,20 € 0,00 €
Olovrant: 0,40 € -0,00 € 0,40 €
Režijné náklady: 0,10 € -0,00 € 0,10 €
Spolu: 2,20 € -1,40 € 0,80 €

Rodičia detí, ktoré sú mladšie a majú nízky príjem- životné minimum alebo sú v HN, môžu požiadať o dotáciu tiež, po predložení  potvrdenia z ÚPSVaR.  Prosím rodičov, aby v tomto prípade predkladali potrebné doklady včas.V prípade nevrátenia návratky, hradí rodič stravné v plnej výške.


Preplatky zo stravy: Preplatky zo stravy v školskej jedálni pri MŠ Komenského sa vracajú vždy raz ročne a to v období, keď sa skončí letná prevádzka , t.j. v mesiaci júl až august, v danom roku. Rodič si môže preplatok vyžiadať aj hocikedy počas roka, napr. pri dlhodobej neprítomnosti /liečenie, iné prekážky,…/,  kôli ktorým dieťa nenavštevovalo materskú školu a vznikol mu preplatok. Ďakujeme za pochopenie.

  • V prípade nejasností, kontaktujte vedúcu ŠJ / Mária Koptáková- 041/4212704/
  •   email: skolskajedalenkomenskeho.knm@gmail.com

Ďakujeme za pochopenie