Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Poplatok za stravovanie

Úhradu za stravu detí a finančné limity na potraviny na výrobu jedál v zariadeniach školského stravovania určuje Mesto Kysucké Nové Mesto VZN č. 5/2019 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania pri základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto.

Finančný príspevok od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo je podľa zvoleného finančného pásma bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov na jeden deň.

Výška poplatku za celodennú stravu – 1,55,-€, z toho:

 • desiata – 0,36,-€
 • obed – 0,85,-€
 • olovrant – 0,24,-€
 • režijné náklady – 0,10,-€

Príspevok 31-€ na mesiac uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a  je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona.

Príspevok na režijné náklady je vo výške 0,10,-€ na jedno hlavné jedlo v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Kysucké Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 16.03.2017. Tento príspevok sa uhrádza spolu s príspevkom na nákup potravín a je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a stolovania.

V prípade, že dieťa navštevuje materskú školu len v dopoludňajších hodinách , po dohovore s riaditeľom školy môže zákonný zástupca od začiatku mesiaca uhrádzať poplatok len za desiatu a obed.

Výška príspevku za stravu detí v materskej škole s právnou subjektivitou je 1,55,-€ na deň v rátane režijných nákladov.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť poplatok najneskôr do 25. dňa v mesiaci na účet:

 • Kmeňové pracovisko: IBAN: SK42 0200 0000 0016 3235 1954
 • Elokované pracovisko: IBAN: SK68 0200 0000 0038 5825 3651

Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje

Deti v hmotnej núdzi a deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky za stravu uhrádzajú mesačne 5,-€.


Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“)alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje dieťaťu, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku len v prípade, ak dotáciu nie je možné poskytnúť na každé dieťa v MŠ/ZŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo z dôvodu, že je dieťa v HN/ŽM podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, t.j. žiadateľ dieťa bez daňového bonusu do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu uvádza len v tom prípade, ak nemá nárok na dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o dotáciách.

 • zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu

Zjednodušené vysvetlenie platby za stravu:

 • Dieťa- predškolák, ktorý ešte nedovŕšil 6 rokov, rodičia poberajú aj daňový bonus, aj dotáciu na stravu
 • Dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov, rodičia, ktorí pracujú, poberajú daňový bonus, ale už nemôžu mať dotáciu na stravu
 • Dieťa, ktoré má 6 rokov a rodičia nepoberajú daňový bonus z dôvodu, že sú nezamestnaní, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, má nárok na dotáciu na stravu
 • Rodičia, ktorí nepoberajú daňový bonus na dieťa, musia však priniesť podpísané čestné vyhlásenie, že daňový bonus naozaj nepoberajú vedúcej ŠJ.
 • čestné vyhlásenie
 • V prípade nejasností, kontaktujte vedúcu ŠJ / Mária Koptáková- 041/4212704/

Ďakujeme za pochopenie