Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Poplatok za stravovanie

Úhradu za stravu detí a finančné limity na potraviny na výrobu jedál v zariadeniach školského stravovania určuje Mesto Kysucké Nové Mesto VZN č. 5/2019 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania pri základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto.

Finančný príspevok od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo je podľa zvoleného finančného pásma bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov na jeden deň.

Výška poplatku za celodennú stravu – 1,55,-€, z toho:

  • desiata – 0,36,-€
  • obed – 0,85,-€
  • olovrant – 0,24,-€
  • režijné náklady – 0,10,-€

Príspevok 31-€ na mesiac uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a  je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona.

Príspevok na režijné náklady je vo výške 0,10,-€ na jedno hlavné jedlo v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Kysucké Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 16.03.2017. Tento príspevok sa uhrádza spolu s príspevkom na nákup potravín a je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a stolovania.

V prípade, že dieťa navštevuje materskú školu len v dopoludňajších hodinách , po dohovore s riaditeľom školy môže zákonný zástupca od začiatku mesiaca uhrádzať poplatok len za desiatu a obed.

Výška príspevku za stravu detí v materskej škole s právnou subjektivitou je 1,55,-€ na deň v rátane režijných nákladov.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť poplatok najneskôr do 25. dňa v mesiaci na účet:

  • Kmeňové pracovisko: IBAN: SK42 0200 0000 0016 3235 1954
  • Elokované pracovisko: IBAN: SK68 0200 0000 0038 5825 3651

Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje

Deti v hmotnej núdzi a deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky za stravu uhrádzajú mesačne 5,-€.