Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

O nás

Materská škola pracuje od septembra 2018 podľa vlastného školského vzdelávacieho programu ,,Rok s chrobáčikmi“, ktorý je vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom pokračujúcich v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Naša materská škola má právnu subjektivitu, zriaďovateľom je mesto Kysucké Nové Mesto.

Materská škola ponúka deťom ďalšie aktivity a krúžkové činnosti: oboznamovanie s anglickým jazykom, Zumbu, mažoretky, tvorivé dielne, športové a kultúrno-spoločenské podujatia v spolupráci so ZUŠ a CVČ.

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom premyslenou organizáciou plánovaných činností, zabezpečuje všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi potrebami. Pri výchovno-vzdelávacej činnosti je dominantná hra. Kvalifikovaní zamestnanci materskej školy rešpektujú práva dieťaťa, akceptujú požiadavky rodičov v rámci možnosti. Snažíme sa deťom vytvoriť podnetné prostredie, v ktorom sa veľa naučia a budú sa v ňom cítiť čo najlepšie. Prostredníctvom vašich a našich podnetov chceme skvalitniť spoluprácu školy a rodiny, reagovať na vaše pripomienky a v neposlednom rade zviditeľniť našu materskú školu širšiemu okruhu ľudí.

Materská škola je 9-triedná, 8 tried je umiestnených v kmeňovej materskej škole na ulici Komenského 1162/38 a 1 trieda je na elokovanom pracovisku, Budatínska Lehota 31, Kysucké Nové Mesto.

Budova kmeňového pracoviska aj so školským dvorom prešla v roku 2019 kompletnou rekonštrukciou. Skladá sa z dvoch časti – hlavnej a hospodárskej. V hlavnej budove sa nachádza 6 tried, v prístavbe 2 triedy, ktoré sa využívajú na výchovno-vzdelávacie činnosti, stabilné spálne, ktoré sú súčasťou tried, kabinety na edukačné pomôcky, zborovňa, kancelária riaditeľa školy, šesť kuchyniek pri triedach, dve hlavné prechodové chodby, ktoré sú súčasne aj šatne detí na prízemí a poschodí, dve schodištia a dva vchody.

Hospodársku budovu tvorí školská kuchyňa, sklady, kancelária vedúcej školskej jedálne a ekonómky, vchod pre príjem tovaru. Celý areál školy je zabezpečený oplotením, ktorý má dve brány (spredu a zozadu) a signalizačným zariadením, ktoré je napojené na mestskú políciu.

Areál materskej školy má prevažne rovinatý charakter. Súčasťou areálu sú preliezky, lavičky, hojdačky, pieskovisko pre deti s dreveným prístreškom, altánok v školskej záhrade, 2 drevené domčeky určené pred deti. Školská záhrada je ohraničená kovovým oplotením. Súčasťou exteriéru je aj záhradný domček, ktorý slúži na odkladanie telovýchovného náradia a náčinia, ktoré deti využívajú pri činnostiach spojených s pobytom vonku. V areáli je z tvrdeného plastu umiestnených osem vyvýšených záhonov a jeden v elokovanom pracovisku. Využívame ich na pestovanie zeleniny, ale aj na rôzne bylinky a okrasné kvety.

Elokované pracovisko je umiestnené v účelovej, prízemnej, kamennej budove, ktorá je situovaná v okrajovej časti obce Budatínska Lehota. Je plynofikovaná. Tvorí ju vstupná chodba, zároveň slúži ako šatňa detí, trieda, stabilná spálňa, ktorá je oddelená nábytkom, zborovňa, školská jedáleň, kuchyňa, sklad potravín, umyvárka, WC detí a dospelých. Súčasťou materskej školy je aj školská záhrada, do ktorej sa vchádza cez šatňu detí. Je ohraničená kovovým oplotením. Deti využívajú na pobyt vonku aj multifunkčné ihrisko, ktoré je  je v susedstve. Do budovy je jeden hlavný vchod so schodišťom. Vedľa hlavného vchodu sa nachádza kotolňa. Vstup do areálu materskej školy je zabezpečený hlavnou bránou.