Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Aktivity pre deti

ČO BY MALO VEDIEŤ 6-ROČNÉ DIEŤA PRED VSTUPOM DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

SOCIÁLNA PRIPRAVENOSŤ

 • vedieť sa odlúčiť od rodičov, nemalo by mu robiť problémy prispôsobiť sa novému prostrediu, nadviazať kontakt s novými ľuďmi
 • cítiť sa dobre v kolektíve detí, vyhľadávať ich, tešiť sa na školu
 • uznávať dospelú autoritu a dokázať sa jej podriadiť
 • aby vedelo spolupracovať so spolužiakmi,
 • vie sa samé prezuť, obliecť, umyť, chodí na toaletu.

HRUBÁ MOTORIKA

 • budúci školák by mal vedieť prekonať určitú vzdialenosť
 • behať bez šmatlania
 • preskočiť prekážku, skočiť bez strachu z určitej výšky
 • udržať rovnováhu
 • skákať na jednej nohe, skákať cez švihadlo, zvládnuť jednoduchý rytmický pohyb
 • hádzať a chytať loptu

JEMNÁ MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA

 • zvládať samostatne osobnú hygienu a samoobslužné stravovacie návyky
 • nakresliť ľudskú postavu, kresliť geometrické tvary, čiaru, slimáka, horný a spodný oblúčik, vlnovku a pod.
 • vedieť obkresľovať, nalepovať, modelovať, maľovať, trhať a baliť
 • navliekať koráliky
 • presne strihať
 • zaviazať si šnúrky na topánkach
 • správne držať ceruzu a správne sedieť pri stole

JAZYKOVÉ A KOMUNIKAČNÉ SCHOPNOSTI

 • mať čistú výslovnosť a plynulo hovoriť
 • plynulo prerozprávať udalosti, ktoré zažilo, alebo príbeh, ktorý si vypočulo
 • odpovedať na otázky, na ktoré sa ho pýtajú

PREDČÍSELNÉ PREDSTAVY

 • orientácia: vpravo, vľavo
 • hore, dole
 • pod, nad, pred , za, prvý, posledný
 • kvantifikátory: veľký, malý, väčší, menší
 • číselný rad
 • sčítanie a odčítanie v obore do 10
 • poznať a pomenovať geometrické tvary

ZRAKOVÁ PERCEPCIA

 • rozlišovať rovnaké a odlišné obrazce a to: vertikálne a horizontálne
 • zraková pamäť
 • zraková analýza a syntéza

SLUCHOVÁ PERCEPCIA

 • rozoznávať a lokalizovať zvuky
 • diferencovať ich podľa akustickej predlohy
 • vytlieskať v slovách slabiky, určiť ich počet
 • určiť začiatočnú, poslednú a stredovú hlásku v slove
 • rozlišovať dĺžku hlásky, jej tvrdosť a mäkkosť
 • reprodukčná schopnosť (zopakovať rytmický motív)
 • rečové predpoklady (primeranú výslovnosť slabík a hlások)

AKO VYZERÁ NEZRELOSŤ?

Už vieme, aké vlastnosti má mať dieťa spôsobilé pre školskú dochádzku, ale ako rozpoznáme dieťa, ktoré ešte nie je dostatočne zrelé? Do zoznamu typických prejavov nezrelosti patrí: oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií, znížená práceschopnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy, musí vynakladať na učenie priveľa námahy, a pritom často zle prospieva, ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu, nedostatky vo výchovnom prostredí a  pôsobení, nedostatky v somatickom vývoji, neurotický povahový vývoj, ranné poškodenie CNS (centrálnej nervovej sústavy), výrazne podpriemerný intelekt.

Dieťa na školu pripravujte pokojne a nestrašte ho, že keď všetko zo spomínaných požiadaviek nezvládne, bude mať v škole problémy. Robte to v duchu myšlienky Škola hrou, aby ste v ňom nevzbudili traumu či nechuť k škole ešte pred nástupom na ňu. Do začiatku školského roka zostáva ešte nejaký ten čas a deti veľmi rýchlo napredujú, preto väčšinou stačí len jemné vedenie a usmerňovanie.