Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Poplatky MŠ

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťa určuje Mesto Kysucké Nové Mesto Všeobecne záväzným nariadením č. 13/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 v znení VZN č. 3/2013.

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole s právnou subjektivitou je 18 € 
na mesiac.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť poplatok najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet

  • Kmeňové pracovisko: IBAN: SK40 0200 0000 0019 3216 3955 vo VÚB
  • Elokované pracovisko: IBAN: SK83 0200 0000 0038 5827 0259 vo VÚB

Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má rok pred povinnou školskou dochádzkou,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa vyhlášky, za ktorých sa príspevok neuhrádza, riaditeľ predškolského zariadenia príspevok vráti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.