Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Poplatky MŠ

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Podľa VZN Kysuckého Nového Mesta č. 14/2023 s účinnosťou od 01.10.2023 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto, ktorý stanovuje  výšku poplatku na mesiac  30€ platia nasledujúce pravidlá:

 1. Poplatok 30 € uhrádza za pobyt dieťaťa v materskej škole do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 2. Poplatok sa uhrádza na číslo účtu:
 • MŠ Komenského: SK40 0200 0000 0019 3216 3955
 • EP Budatínska Lehota: SK83 0200 0000 0038 5827 0259

Do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa

 1. Poplatok sa neuhrádza za dieťa:
 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškoláci),
 • ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku
 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. Žiada zákonný zástupca cez tlačivo o prerušení dochádzky dieťaťa

Sú dve možnosti:

 1. zákonný zástupca vie dopredu, že dieťa nebude dlhšiu dobu navštevovať MŠ. Vtedy najskôr písomne požiada riaditeľa MŠ prostredníctvom tlačiva, ktoré je uvedené na stránke MŠ                                     ( www.mskomenskeho.sk v sekcií dokumenty – žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ ) o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ a následne riaditeľ MŠ vystaví rozhodnutie o prerušení. Zákonný zástupca neuhrádza poplatok za mesiace uvedené v rozhodnutí.
 2. zákonný zástupca nevie dopredu koľko dieťa bude chýbať v MŠ. Poplatok uhrádza pravidelne každý mesiac. Keď zákonný zástupca chce vrátiť poplatok 30 € z dôvodu, že dieťa pre chorobu alebo z rodinných dôvodov nenavštevovalo MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní zákonný zástupca spätne písomne požiada riaditeľa MŠ prostredníctvom tlačiva, ktoré je uvedené na stránke MŠ (www.mskomenskeho.sk v sekcií dokumenty – žiadosť o odpustenie príspevku ) o odpustenie príspevku a následne primátor mesta vystaví rozhodnutie o odpustení príspevku, potom na základe tohto rozhodnutia sa zákonnému zástupcovi peniaze vrátia na jeho bankový účet.

Prílohy:

Uznesenie_VZN_MŠ

VZN_MŠ_č.14/2023