Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Adaptačné vzdelávanie

 

Program adaptačného vzdelávania

Adaptačné vzdelávanie – prihláška

HODNOTENIE  ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

vykonávaného podľa § 51 zákona 138/2019 Z.z. . o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov programu vzdelávania: Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca

Do adaptačného vzdelávania bol začlenený 1 pedagogický zamestnanec, ktorý úspešne ukončil/a adaptačné vzdelávanie pod vedením uvádzajúceho učiteľa a získal/a profesijné kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec. O ukončení AV bol vyhotovený protokol.