Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Adaptačné vzdelávanie

PROGRAM – adaptačného  vzdelávania 2023/2024

Prihláška-adaptačné-vzdelávanie

HODNOTENIE  ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola, Komenského1162/38, 024 01 Kysucké Nové Mesto uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

Názov programu vzdelávania: Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca

Do adaptačného vzdelávania bol začlenený 1 pedagogický zamestnanec, ktorý úspešne ukončil/a adaptačné vzdelávanie pod vedením uvádzajúceho učiteľa a získal/a profesijné kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec. O ukončení AV bol vyhotovený protokol.