Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Stravník s diétou – predškolák

Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie (diéta šetriaca, celiakia, diabetes). Predškolákovi bude na základe lekárskeho potvrdenia od odborného lekára (špecialista – gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ) poskytnutá dotácia 1,30 eur/deň, kedy bolo dieťa prítomné v školskom zariadení. Dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi na účet za dni prítomnosti v zariadení.

V prípade, že zákonný zástupca nosí denne stravu do zariadenia (z dôvodu uvedeného diétneho stravovania) režijné náklady neuhrádza.

Vyúčtovanie jednorazovej úhrady na nákup potravín a úhrady režijných nákladov bude zúčtované po ukončení školského roka.

Preplatok bude rodičovi/zákonnému zástupcovi vrátený na jeho číslo účtu,  raz ročne v mesiaci júl – august.