Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

4.trieda

ČAS ČINNOSTI
od 06:45 Otvorenie MŠ

Hry a činnosti podľa výberu detí

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

Zdravotné cvičenie

08:40 – 09:10 Osobná hygiena, desiata
09:10 – 11:35 Vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvoj motoriky, zmyslového vnímania, grafomotoriky, predstavivosti, pamäti, pozornosti, reči a myslenia, komunikácie, prosociálneho cítenia a správania, zručností, tvorivého estetického vyjadrovania

Pobyt vonku – vychádzka do blízkeho okolia, exkurzia, pobyt na školskom dvore

11:35 – 12:15 Osobná hygiena, obed
12:15 – 13:45 Osobná hygiena, odpočinok
13:45 – 14:30 Relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant
14:30 – 16:15 Vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvoj motoriky, zmyslového vnímania, grafomotoriky, predstavivosti, pamäti, pozornosti, reči a myslenia, komunikácie, prosociálneho cítenia a správania, zručností, tvorivého estetického vyjadrovania

Hry a činnosti podľa výberu detí

Čas rozchádzania