Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

3. trieda

ČAS ČINNOSTI
od 06:00 Otvorenie MŠ

Hry a činnosti podľa výberu detí

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

Zdravotné cvičenie

08:30 – 09:00 Osobná hygiena, desiata
09:00 – 11:20 Vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvoj motoriky, zmyslového vnímania, grafomotoriky, predstavivosti, pamäti, pozornosti, reči a myslenia, komunikácie, prosociálneho cítenia a správania, zručností, tvorivého estetického vyjadrovania

Pobyt vonku – vychádzka do blízkeho okolia, exkurzia, pobyt na školskom dvore

11:20 – 12:00 Osobná hygiena, obed
12:00 – 13:55 Osobná hygiena, odpočinok
13:55 – 14:40 Relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant
14:40 – 15:30 Vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvoj motoriky, zmyslového vnímania, grafomotoriky, predstavivosti, pamäti, pozornosti, reči a myslenia, komunikácie, prosociálneho cítenia a správania, zručností, tvorivého estetického vyjadrovania

Hry a činnosti podľa výberu detí

Čas rozchádzania