Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Prijímanie detí do MŠ

Zápis detí do Materskej  školy, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne :

Termín podávania žiadostí:    od 06.05.2024 do 10.05.2024

Čas:  od  10:00 hod.- do 12:00 hod. a 14:00 hod.- do 16:00 hod.

Miesto podávania žiadostí: Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto – v kancelárii riaditeľa materskej školy. Osobná forma podávania žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať aj za prítomnosti detí, v kancelárii riaditeľa materskej školy.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť musí byť  podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami.

Kvôli uľahčeniu komunikácie medzi materskou školou a zákonným zástupcom Vás prosíme vypísať aj Písomné vyhlásenie o dohode, že rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi.

Zákonní zástupcovia si na zápis prinesú: občiansky preukaz, rodný list  a kartičku poistenca dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, si zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť z webového sídla danej materskej školy. Ak rodič nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si  (po dohode s vedením školy) vyzdvihnúť formulár žiadosti o prijatie osobne v materskej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do materskej školy podľa pokynu riaditeľa školy.

Žiadosť môžete doručiť:

  • osobne
  • poštou
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ( nie e-mail).

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9      a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. ( školského zákona ).

Viac informácií nájdete na webe materskej školy, v sekcii Prijímanie detí.

Mgr. Ján Mišáni, riaditeľ MŠ

Žiadosť o prijatie do MŠ 2024, Vyhlásenie