Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Mažoretky

Lekcia: každý párny pondelok

Lektorky: Bc. ERIKA Cvenčeková a OĽGA Ďuricová

Plán krúžkovej činnosti