Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej materskej školy Komenského KNM

V druhej polovici školského roka 2019/2020, konkrétne 08.01.2020 privítala materská škola Komenského svojich škôlkarov v novom šate. Škola, ktorej zriaďovateľom je mesto Kysucké Nové Mesto má 152 detí na kmeňovom pracovisku a 23 na elokovanom pracovisku Budatínska Lehota.

Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie materskej školy Komenského v KNM. Zúčastnili sa ho primátor mesta Mgr. Marián Mihalda, zástupca primátora, prednostka ,  poslanci z Rady školy ,riaditelia MŠ, ZŠ, ZUŠ,CVČ  a ostatní pozvaní hostia. Po prestrihnutí pásky primátorom  a riaditeľom MŠ Mgr. Jánom Mišánim nasledovala prehliadka priestorov materskej školy. Po prehliadke všetci pozvaní sa zúčastnili slávnostnej recepcie v priestoroch MŠ.

Materská škola bola zapojená do projektu „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste. Predmetom projektu bola prístavba a stavebné úpravy v Materskej škole na ulici Komenského.
Hlavným cieľom projektu bolo rozšíriť kapacitu Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste, a tým prispieť k zvýšeniu hrubej zaškoleností detí materských škôl. Projekt bol financovaný prostredníctvom integrovaného regionálneho operačného programu. Zrekonštruovaná budova MŠ a prístavba 2 tried umožňuje kvalitnejšie predprimárne vzdelávanie, ktoré sa  bude uskutočňovať v krásnych, účelových priestoroch, ktoré spĺňajú nielen pedagogické požiadavky, ale aj hygienické, estetické a zdravotné. Realizáciou projektu by mala spĺňať budova MŠ vyšší hygienický štandard, tepelno-klimatické a priestorovo-organizačné požiadavky na priestory vzdelávacieho procesu.

Chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k sťahovaniu tried materskej školy z priestorov ZŠ Clementisova. Naše poďakovanie patrí aj ZŠ Clementisova za trpezlivosť a ústretovosť, že nás prichýlili v svojich priestoroch počas rekonštrukcie.

Veríme, že z vynoveného prostredia  budú mať radosť nielen deti,  ich rodičia, ale aj všetci zamestnanci materskej školy.