Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Prediktory gramotnosti

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE
Komenského 2740,  024 01  Kysucké  Nové  Mesto

ponúka rodičom
zistenie slabých a silných stránok
a zručností potrebných pre školskú úspešnosť dieťaťa

 PREDIKTORY GRAMOTNOSTI

PRE: deti v predškolskom veku

REALIZÁCIA:

  • práca s dieťaťom v priestoroch MŠ (v období od polovice februára)
  • vyhodnotenie a zaslanie správy rodičovi a MŠ
  • odporúčania pre zlepšenie slabých stránok
  • osobná konzultácia s odborníkom v MŠ (pred zápisom do ZŠ)

Vypísanú prihlášku a dotazník je potrebné odovzdať do 29.1.2020 do MŠ.

 

PREDIKTORY GRAMOTNOSTI

Každým rokom stúpa počet detí, ktoré majú problémy s rečou.
Neskoro začínajú rozprávať,  výslovnosť je dlho nesprávna, často až nezrozumiteľná. Deti ťažko komunikujú, nevedia správne vyjadrovať vlastné myšlienky, tvoria gramaticky nesprávne vety (zle skloňujú, nesprávne tvoria množné číslo a pod…), nevedia prerozprávať dej rozprávky, ťažšie reagujú na slovné povely…
Preto poskytujeme rodičom prostredníctvom MŠ diagnostiku jazykových zručností – Prediktory gramotnosti. Nie je to diagnostika školskej zrelosti – tá je oveľa komplexnejšia.
Prediktory však veľa napovedia o možných rizikách ešte pred vstupom do školy.
Ako bude dieťa reagovať pri vysvetľovaní, ako porozumie verbálnym inštrukciám, koľko si zapamätá, ako bude odpovedať a ako porozumie tomu, čo si prečíta….. Reč je veľmi dôležitá a treba ju cibriť od malička.
Test – Prediktory gramotnosti je vytvorený na hodnotenie úrovne vývinu jazykovo-kognitívnych pregramotnostných schopností. Je určený na diagnostiku detí v predškolskom veku v mesiacoch január až jún pred zaškolením a pre žiakov 1.ročníka ZŠ na začiatku školskej dochádzky (v mesiacoch september až december).
Nie je diagnostikou školskej zrelosti detí, ale dáva dobrý obraz o vývine dieťaťa a môže poukázať na potrebu komplexnej diagnostiky školskej zrelosti.
Test pozostáva z ôsmich úloh. Profil schopností sa hodnotí prostredníctvom vyhodnotenia výkonov v jednotlivých subtestoch, a nie pomocou celkového skóre vyjadreného jedným číslom, čo nám umožňuje zistiť silné i slabšie stránky konkrétneho dieťaťa