Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Poplatky

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťa určuje Mesto Kysucké Nové Mesto Všeobecne záväzným nariadením č. 13/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 v znení VZN č. 3/2013.

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole s právnou subjektivitou je 14 € 
na mesiac.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť poplatok najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet

 • Kmeňové pracovisko: IBAN: SK40 0200 0000 0019 3216 3955 vo VÚB
 • Elokované pracovisko: IBAN: SK83 0200 0000 0038 5827 0259 vo VÚB

Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má rok pred povinnou školskou dochádzkou,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, žeje poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebenasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodovpreukázateľným spôsobom.

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa vyhlášky, za ktorých sa príspevok neuhrádza, riaditeľ predškolského zariadenia príspevok vráti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, alebo započíta úhradu na ďalší mesiac.

Príspevok na stravovanie

Úhradu za stravu detí a finančné limity na potraviny na výrobu jedál v zariadeniach školského stravovania určuje Mesto Kysucké Nové Mesto dodatkom č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania pri základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto.

Finančný príspevok od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo je podľa zvoleného finančného pásma bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov na jeden deň.

Výška poplatku za celodennú stravu – 1,29,-€

 • z toho desiata – 0,28,-€
 • obed – 0,68,-€
 • olovrant – 0,23,-€
 • režijné náklady – 0,10,-€

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona.

Príspevok na režijné náklady je vo výške 0,10,-€ na jedno hlavné jedlo v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Kysucké Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 16.03.2017. Tento príspevok sa uhrádza spolu s príspevkom na nákup potravín a je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a stolovania.

V prípade, že dieťa navštevuje materskú školu len v dopoludňajších hodinách, po dohovore 
s riaditeľom školy môže zákonný zástupca od začiatku mesiaca uhrádzať poplatok len 
za desiatu a obed.

Výška príspevku za stravu detí v materskej škole s právnou subjektivitou je 1,29,-€ na deň v rátane režijných nákladov.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť poplatok najneskôr do 20. dňa v mesiaci na účet:

 • Kmeňové pracovisko: IBAN: SK42 0200 0000 0016 3235 1954
 • Elokované pracovisko: IBAN: SK68 0200 0000 0038 5825 3651