Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Oznámenie o zmene výšky stravného od 01.09.2019

Pri nástupe do MŠ je nevyhnutné vypísať zápisný lístok na stravovanie. Zákonný zástupca záväzne a pravdivo vypíše údaje o stravníkovi, prihláška platí po celé obdobie pobytu dieťaťa v MŠ. Pri zmene údajov je nevyhnutné tieto okamžite nahlásiť vedúcej ZŠS. Zápisný lístok dostanete pri nástupe dieťaťa do MŠ,     alebo  u vedúcej ZŠS.

Zákonný zástupca dieťaťa , ktoré sa nemôže stravovať v MŠ musí predložiť potvrdenie od odborného lekára,na základe tohto mu bude vydané rozhodnutie    o neprijatí dieťaťa do ZŠS.

Na základe zmeny zákona č.544/2010 Z.z. o financovaní stravy pre predškolákov podľa §4 ods.3 zmena znie:

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla ( ďalej len strava) v materskej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje:

  1. a) posledný ročník materskej školy
  2. b) materskú školu,a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Výška dotácie je 1,20 eur. Stravné na jeden deň podľa VZN č.5/2019 vydané Mestom Kysuckým Novým Mestom s účinnosťou od 01.09.2019 je 1,45 + 0,10 réžia. Zákonný zástupca uhrádza rozdiel vo výške 0,35 eur.

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Dieťa sa prihlasuje a odhlasuje na základe dochádzky v triedach.

Platby za stravu od 01.09.2019

Denná platba za stravu pre dieťa : desiata – 0,36 eur, obed – 0,85 eur/+ 0,10 réžia/, olovrant – 0,24 eur , celodenný poplatok – 1,55 eur

Denná platba za stravu pre dieťa v hmotnej núdzi : 0,35 eur

Denná platba za stravu pre predškolákov : 0,35 eur

Spôsob úhrady stravy :

  • trvalým príkazom, zákonný zástupca dieťaťa zadá trvalú platbu na úhradu stravy v sume 31,- eur do 25. dňa mesiaca, mesiac vopred
  • internet banking, zákonný zástupca dieťaťa zadáva platbu podľa dní v mesiaci do 25. dňa mesiaca, mesiac vopred
  • poštovou poukážkou, zákonný zástupca dieťaťa platí stravu podľa dní v mesiaci do 25. dňa mesiaca, mesiac vopred

Platby za stravu je nutné uhradiť do 25. dňa mesiaca , mesiac vopred /v auguste za september, v septembri za október…./

Pri platbe je nutné zadať MENO a PRIEZVISKO DIEŤAŤA,ČÍSLO TRIEDY.

Číslo účtu :   SK42 0200 0000 0016 3235 1954 – MŠ KOMENSKÉHO, KNM

                   SK68 0200 0000 0038 5825 3651 – BUDATÍNSKA LEHOTA

Jedálny lístok si môžete pozrieť na stránke školy alebo www.e-skoly.sk

Vedúca ZŠS : Miriama Tomašcová, č.t. 041/421 2704